شهدا را به یاد بسپاریم نه به خاک

شهدا از دیروز نگران امروز بودند

آری یاران همه سوی مرگ شتافتند درحالیکه نگران فردا بودند

خدایا نکند وارثان خون این شهیدان در راهشان گام نزنند!

نکند شیطان های کوچک با خون اینها خان شوند!

نکند زمین خون رنگ به تسخیر هواداران نیرنگ در آید  نه خدایا هرگز!!!

اینها که گفتم کفر است مگر میشود خون حسین پایمال شود؟؟؟

مگرمیشود یاد علی اکبر بمیرد؟

نه!  خدایا هرگز

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید